ВИРТУАЛЕН ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА СОНМ 2022

Стадиране и диагностични процедури при ранен карцином на гърда психоонкология - психично приживяване на рака

12 ноември 2022

С творческата амбиция за иновативни подходи в българската клинична онкология и в продължение на традициите на фондация МОРЕ-Дарзалас в продължаващо медицинско обучение (ПМО) Съвместна онкологична национална мрежа (СОНМ) стартира два проекта по клинична онкология и психоонкология. 

Първият проект е на сдружение Жените в онкологията – България, в състава на СОНМ, и е озаглавен: Съвременни стратегии при карцином на гърда – реални практики в България.

Цел на проекта е да предостави на българските онкологични специалисти цялостен обучителен панел по всички най-актуални теми в организацията, диагностиката, предикцията и лечението на ранен и авансирал карцином на гърда.

Вторият проект е на Българска асоциация по психоонкология, в състава на СОНМ, и е озаглавен: Обучителни модули по психоонкология.

За осъществяване на проектите двете сдружения се включват в ПМО на СОНМ чрез провеждане на 9 обучителни модула на следните теми:

Съвременни стратегии при карцином на гърда – реални практики в България

 1. Стадиращи и диагностични процедури при ранен карцином на гърда
 2. Структура, функциониране и системи за сертифициране и акредитация на Специализиран раков център за лечение на пациенти с карцином на гърда
 3. Терапевтични стратегии при авансирал хормон-рецептор позитивен, HER2-негативен карцином на гърда
 4. Адювантни ендокринни стратегии при пациенти с ранен луминален карцином на гърда
 5. Лечебни стратегии при пациенти с ранен HER2-позитивен карцином на гърда
 6. Клинично поведение при мъже с карцином на гърда
 7. Клинично поведение при карцином на гърда, свързан с бременност
 8. Най-добри поддържащи грижи при пациенти с метастатичен карцином на гърда
 9. Проследяване на пациенти след лечение на ранен карцином на гърда

Обучителни модули по психоонкология

 1. Психоонкология. Психичното преживяване на рака
 2. Взаимоотношение лекар-пациент. Трудни пациенти. Комуникация и стилове на общуване
 3. Съобщаване на диагнозата и обсъждане на прогнозата
 4. Семейството на онкоболния пациент. Децата и болестта
 5. Особености на връзката с терминално болни пациенти. Емоционална подкрепа в процеса на скърбене
 6. Комуникация на онкологичната тематика в обществото
 7. Синдром на професионалното изпепеляване (бърнаут) в онкологичния екип. Превенция
 8. Балинтов подход. Същност и специфика
 9. Демонстрационна Балинтова група.

Форматът на обучение е виртуални семинари, като в рамките на един ден ще бъдат провеждани по един или по два модула от съответните панели.

ПЪРВИ ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР

Първият обучителен семинар се провежда на 12 ноември 2022 г. на следните теми:

 • Стадиращи и диагностични процедури при ранен карцином на гърда
 • Психоонкология – психично преживяване на рака


Обучителният семинар е със свободна регистрация и се осъществява чрез специална виртуална платформа, предоставяща технологични възможности за презентации, дискусии и провеждане на заключителен оценъчен тест. Обучението се акредитира от Български лекарски съюз и Accreditation Council of Oncology in Europe (ACOE).

Организационният комитет се представлява от проф. д-р Маргарита Генова – член на УС на СОНМ и ръководител на сектор Продължаващо медицинско обучение по онкология и хематология към СОНМ, проф. д-р Валерия Калева – член на Фондация МОРЕ-Дарзалас и СОНМ, доц. д-р Ася Консулова – член на УС на СОНМ и председател на сдружение Жените в онкологията – България и Екатерина Виткова – член на УС на СОНМ и председател на Българска асоциация по психоонкология.

СПОНСОРИ

Pfizer