ecco-logo

Семинарът е акредитиран от Accreditation Council of Oncology in Europe (ACOE).

СЪВРЕМЕННИ СТРАТЕГИИ ПРИ КАРЦИНОМ НА ГЪРДА – РЕАЛНИ ПРАКТИКИ В БЪЛГАРИЯ. ОБУЧИТЕЛНИ МОДУЛИ ПО ПСИХООНКОЛОГИЯ

ПЪРВИ ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР СОНМ

СТАДИРАЩИ И
ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ
ПРИ РАНЕН КАРЦИНОМ НАГЪРДА

ПСИХООНКОЛОГИЯ –
ПСИХИЧНО ПРЕЖИВЯВАНЕ НА РАКА

12 ноември 2022 г., събота

С творческата амбиция за иновативни подходи в българската клинична онкология и в продължение на традициите на фондация МОРЕ-Дарзалас в продължаващо медицинско обучение (ПМО) Съвместна онкологична национална мрежа (СОНМ) стартира два проекта по клинична онкология и психоонкология. 

Първият проект е на сдружение Жените в онкологията – България, в състава на СОНМ, и е озаглавен: Съвременни стратегии при карцином на гърда – реални практики в България.

Вторият проект е на Българска асоциация по психоонкология, в състава на СОНМ, и е озаглавен: Обучителни модули по психоонкология.

За осъществяване на проектите двете сдружения се включват в ПМО на СОНМ чрез провеждане на 9 обучителни модула на следните теми:

Съвременни стратегии при карцином на гърда – реални практики в България

 1. Стадиращи и диагностични процедури при ранен карцином на гърда
 2. Структура, функциониране и системи за сертифициране и акредитация на Специализиран раков център за лечение на пациенти с карцином на гърда
 3. Терапевтични стратегии при авансирал хормон-рецептор позитивен, HER2-негативен карцином на гърда
 4. Адювантни ендокринни стратегии при пациенти с ранен луминален карцином на гърда
 5. Лечебни стратегии при пациенти с ранен HER2-позитивен карцином на гърда
 6. Клинично поведение при мъже с карцином на гърда
 7. Клинично поведение при карцином на гърда, свързан с бременност
 8. Най-добри поддържащи грижи при пациенти с метастатичен карцином на гърда
 9. Проследяване на пациенти след лечение на ранен карцином на гърда

Обучителни модули по психоонкология

 1. Психоонкология. Психичното преживяване на рака
 2. Взаимоотношение лекар-пациент. Трудни пациенти. Комуникация и стилове на общуване
 3. Съобщаване на диагнозата и обсъждане на прогнозата
 4. Семейството на онкоболния пациент. Децата и болестта
 5. Особености на връзката с терминално болни пациенти. Емоционална подкрепа в процеса на скърбене
 6. Комуникация на онкологичната тематика в обществото
 7. Синдром на професионалното изпепеляване (бърнаут) в онкологичния екип. Превенция
 8. Балинтов подход. Същност и специфика
 9. Демонстрационна Балинтова група.

ПЪРВИ ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР

Първият обучителен семинар се провежда на 12 ноември 2022 г. на следните теми:

 • Стадиращи и диагностични процедури при ранен карцином на гърда
 • Психоонкология – психично преживяване на рака 

Обучителният семинар е със свободна регистрация и се осъществява чрез специална виртуална платформа, предоставяща технологични възможности за презентации, дискусии и провеждане на заключителен оценъчен тест. Обучението се акредитира от Български лекарски съюз и Accreditation Council of Oncology in Europe (ACOE).